• บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
 • [email protected]

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ  Jobchon.com สำหรับผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ

 

มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการ เว็บไซต์สมัครงาน Jobchon.com เพื่อ ค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับ ผู้หางาน และ ค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับ ผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com กับ ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน และ ควรเข้ามาติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

 

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

“Jobchon.com” หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับ ผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ Jobchon.com

 • “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศรับสมัครงาน ของสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใด ๆ รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน Jobchon.com
 • “ข้อมูล” หมายถึง ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ Jobchon.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิก โดยการเขียนใบสมัครงานและสมัครงานผ่าน Jobchon.com และ ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับJobchon.com
 • “ผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ยื่นใบสมัครงาน (Resume) ตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบน Jobchon.com
 • “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายชนิดอื่น ๆ ที่สมัครสมาชิกกับ Jobchon.com
 • “ชื่อผู้ใช้”หมายถึง User name และ/หรือ อีเมลที่ ผู้หางาน และ สถานประกอบการ กำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ Jobchon.com
 • “รหัสผ่าน”หมายถึง รหัส (Password) ที่ ผู้หางาน และ สถานประกอบการ กำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ Jobchon.com
 • “บริการ”หมายถึง บริการที่นำเสนอบน Jobchon.com รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ผู้หางาน และ/หรือ บุคคลทั่วไป โดยมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
 • “ประวัติ Jobchon.com” หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้หางาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ถูกจัดทำโดยผู้หางาน ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Jobchon.com โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
 • “ใบสมัคร”หมายถึง ใบสมัครที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำขึ้นตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบน Jobchon.com“ตำแหน่งงาน”หมายถึง ตำแหน่งงานที่ ผู้ประกอบการ ได้ลงประกาศรับสมัครงาน ผ่านระบบสมัครงาน Jobchon.com

 

1.การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อผู้หางาน และ/หรือ ผู้ประกอบการ ซึ่งใช้บริการของ Jobchon.com ทันทีที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้ประกอบการ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้ประกอบการ ได้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงด้วยดีโดยตลอดแล้ว และตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ก่อนเริ่มต้นใช้บริการ
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้ประกอบการ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติมนั้นด้วย

 

2.ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ตกลงจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ Jobchon.com ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว
 • ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน หรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง โดยผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเองไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ
 • เพื่อความปลอดภัย หาก ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง ทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง บริษัท แนะนำให้ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเองเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง

3.ขอบเขตการให้บริการ
 
 • เพื่อความปลอดภัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือน ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง เป็นการล่วงหน้า บริษัทแนะนำให้ ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ เองตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเอง โดยการส่งอีเมล หรือแจ้งผู้หางาน และ ผู้ประกอบการเองโดยวิธีประกาศในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Jobchon.com
 • ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Jobchon.com บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ Jobchon.com การเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
 • ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ตกลงและยินยอมมอบข้อมูลในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ ตามแต่ที่บริษัทร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ตกลงและยอมรับว่าบัญชีผู้ใช้งานมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีผู้ใช้งานจากผู้หางานได้ อีกทั้งธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยบัญชีผู้ใช้งานนั้นให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ เองและมีผลผูกพันต่อผู้หางาน และ ผู้ประกอบการ เท่านั้น
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อ Jobchon.com และ/หรือ บริษัทเอง ให้ผู้หางานผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com
 • บริษัทจะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้หางานจะส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่บริษัท

4.ประวัติผู้สมัคร ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ
 
หากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำการบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้กับ Jobchon.com
 • การบริการเก็บรักษาประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ และส่งให้แก่ผู้ประกอบการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการ บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานเท่านั้น
 • ผู้ประกอบการสามารถค้นหาประวัติ Jobchon.com ได้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันถึงจำนวนประวัติ Jobchon.com ขั้นต่ำที่จะถูกค้นหา หรือส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละวัน
 • ผู้ประกอบการอาจส่งต่อประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทอาจแจ้งให้ผู้หางานทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมของประวัติ Jobchon.com ที่ผู้หางานฝากไว้กับ Jobchon.com
 • บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com
 • บริษัทอาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไขข้อมูล ประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยมิต้องบอกกล่าว
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่า
  1. ประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobchon.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ
  2. ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Jobchon.com นั้น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบริษัทหรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลอื่น
  3. หากพบว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobchon.com มีความผิดพลาดหรือไม่ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของบริษัท โดยมิต้องบอกกล่าว
  4. ประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลหรือเอกสารของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้
 • บริษัทจะเก็บประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้จนกว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีความประสงค์จะลบข้อมูลออกจากระบบ

5.การสมัครงาน
 
 • วิธีการสมัครงานผ่าน Jobchon.com มีด้วยกัน 4 วิธี คือ
  1. สมัครโดยการฝากประวัติกับ Jobchon.com ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกของ Jobchon.com และสร้างประวัติฝากไว้กับ Jobchon.com
  2. สมัครโดยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ
  3. สมัครโดยผ่านทางอีเมลผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางอีเมลที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานบน Jobchon.com
  4. สมัครโดยการกรอกประวัติแบบย่อผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการระบุประวัติแบบย่อในฟอร์ม อีกทั้งยังสามารถแนบเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ได้
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้อ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งงานใด ๆ ที่ประกาศหรือโฆษณาหรือปรากฏบน Jobchon.com ด้วยดีโดยตลอดแล้ว
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครรับรองและยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติ และทักษะตามที่ประกาศหรือโฆษณาตำแหน่งงานนั้น ๆ บน Jobchon.com
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครรับทราบและยินยอมให้ความร่วมมือในการติดต่อสถานที่ราชการหรือสถานที่ใด ๆ ด้วยตนเองตามความประสงค์ของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ได้ประกาศหรือโฆษณาไว้ (ถ้ามี)
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าหากตรวจพบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในข้อมูล หรือประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไม่เป็นความจริง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ ด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก ถอดถอน หรือ แก้ไขข้อมูล หรือประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครหรือระงับการให้บริการแก่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยมิต้องบอกกล่าว
 • Jobchon.com จะส่งอีเมลอัตโนมัติ เช่น อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก อีเมลแจ้งผลการตรวจสอบประวัติ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้สถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานหรือการสมัครงานของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
 • บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของข้อมูล ประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com
 • ประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ถูกจัดส่งผ่านระบบ Jobchon.com ไปยังผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาตำแหน่งงานที่ว่างเท่านั้น
 • ผู้หางานรับทราบและยินยอมว่าข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ หรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ บนโฆษณาหรือประกาศที่อยู่บน Jobchon.com บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลของโฆษณาที่อยู่บน Jobchon.com และไม่มีภาระใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทในการดังกล่าว
 
6.การตรวจและคัดกรองใบสมัคร
 
 • บริษัทมีบริการตรวจสอบประวัติ หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ฝากไว้กับ Jobchon.com เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครก่อนส่งให้กับผู้ประกอบการ
 • บริษัทจะคัดกรองเนื้อหาใบสมัครที่ส่งผ่านทางอีเมล สมัครผ่านทางการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่น ๆ และสมัครโดยการกรอกประวัติแบบย่อ ก่อนส่งให้กับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันสแปมและโฆษณา
 • บริษัทอาจติดต่อผู้หางานผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้ไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบ
 
7.การค้นหาและแนะนำตำแหน่งงานว่าง
 
 • บริษัทใช้ข้อมูลการค้นหาของผู้หางานเพื่อพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานว่างให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หางานมากยิ่งขึ้น
 • บริษัทใช้ข้อมูลงานที่สนใจและงานที่ผู้หางานเคยสมัครในการแนะนำตำแหน่งงานว่างอื่น ๆ ให้แก่ผู้หางาน

 

8.หน้าที่ของผู้หางาน
 
 • ในกรณีที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่มีสถานะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส จะต้องมีผู้ปกครองร่วมพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย
 • ผู้หางานจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ Jobchon.com ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 • หากผู้หางานฝ่าฝืน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้หางาน ผู้สมัคร และ/หรือ ผู้ปกครองของบุคคลที่กล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 
 

9.ความรับผิด
 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญา และ/หรือ ละเมิด หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิร์ก สำเนา ข้อมูลหรือประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ รวมถึงเอกสารไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่ Jobchon.com
 • ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Jobchon.com หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการ Jobchon.com หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเอง หรือ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Jobchon.com จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
 • บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Jobchon.com จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลโดยผู้ประกอบการหรือเกิดจากการดำเนินการของผู้ประกอบการเอง
 • ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของประกาศหรือโฆษณาที่ปรากฏบน Jobchon.com เป็นความพึงพอใจของผู้หางานเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่งปรากฏตามประกาศหรือโฆษณาบน Jobchon.com
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดสัญญา การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล หรือประวัติ Jobchon.com หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้มอบไว้
 
 
10.การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด
 
 • บริษัทจะส่งอีเมลทางการตลาด เช่น อีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ Jobchon.com อีเมลแนะนำตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ฯลฯ ซึ่งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดได้ โดยกดยกเลิกการติดตาม (unsubscribe) ในอีเมลล่าสุดที่ได้รับ
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลในส่วนของสถิติการเข้าดูอีเมลทางการตลาดเพื่อพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
 • บริษัทจะใช้ข้อมูลจากประวัติ Jobchon.com มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับ ความต้องการของผู้หางาน
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 • บริษัทอาจมีการติดต่อผู้หางาน เพื่อขอข้อเสนอแนะการให้บริการหรือการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของบริษัทต่อไป

 

11.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 
 • บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก
 • ผู้หางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้หางานต้องติดต่อศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected] ทันที
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร สามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected] โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน หรือติดต่อศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected] ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีผลให้ผู้หางานไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน Jobchon.com ได้อีก
 • บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้หางานต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
 • บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครบางประการในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี แม้ว่าบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในระบบ Jobchon.com
 • ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครนั้น
   
 
12.ลักษณะการให้บริการสำหรับ ผู้ประกอบการ 
 
Jobchon.com เป็นบริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและผู้ประกอบการที่เข้าใช้บริการ ในส่วนของข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เพื่อนำเสนอหรือประกาศบนบริการ Jobchon.com ทั้งต่อสาธารณชนและต่อบุคคลอื่นเป็นการส่วนตัวให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบริษัทมิได้มีอำนาจในการควบคุม ดัดแปลง และ/หรือ แก้ไขแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่สามารถรับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขที่ถูกนำเสนอโดยผู้ประกอบการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามตามสมควรในการสอดส่องดูแลข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขหรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ บนโฆษณาหรือประกาศที่อยู่บนบริการ Jobchon.com ให้มีความเหมาะสมการใช้บริการ Jobchon.com มีทั้งบริการแบบมีค่าบริการและไม่มีค่าบริการ โดยผู้ประกอบการตกลงและยินยอมว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าจะไม่ปฏิบัติในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้
 • ลงประกาศ นำเสนอหรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือมีลักษณะหมิ่นประมาท เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
 • ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการแสดงหรืออาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ประกอบการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบหรือ ผลตอบแทนที่ไม่สุจริต
 • ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันมีผลให้ข้อความใด ๆ ในบริการ Jobchon.com เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ลงประกาศ นำเสนอหรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 • ลงประกาศ นำเสนอ เปิดเผย หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบการมิได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดระบบการทำงาน หรือเป็นอุปสรรคในการให้บริการของ Jobchon.com
 • ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีลักษณะเชื้อเชิญ ส่งเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น “Junk Mail” “Spam” จดหมายลูกโซ่ “Pyramid Scheme” หรือมีลักษณะเชื้อเชิญ ส่งเสริมในรูปแบบอื่นใด
 • ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ตลอดจนการสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บ ความเสียหายต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ รวมถึงการให้วิธีการประกอบวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามใด ๆ
 • ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม หรือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในขณะนั้น หรือก่อให้เกิดความโกลาหลในคนหมู่มาก
 
 
13.การยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
 
 • ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดอื่นใดที่ผู้ประกอบการนำเสนอหรือประกาศบนบริการ Jobchon.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ หากบริษัทพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท
 • ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือสมตามความประสงค์ของผู้ประกอบการและส่งผลให้ผู้ประกอบการสละสิทธิใด ๆ ในการคัดค้านข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประกอบการ
 • ผู้ประกอบการได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการด้วยดีโดยตลอดแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ โดยบริษัทจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน เมื่อผู้ประกอบการเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าผู้ประกอบการได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเช่นว่านั้นแล้ว
 • ผู้ประกอบการตกลงว่าบริษัทสามารถแจ้งหรือประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บน Jobchon.com และ/หรือ อีเมลได้
 • ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com ในการระบุตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ประกอบการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพหรือเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 • ผู้ประกอบการยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ
 • ผู้ประกอบการยอมรับว่าหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่ผู้ประกอบการได้จัดทำขึ้นหรือมอบให้แก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ประกอบการมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนแต่อย่างใด
 • ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com หรือการใช้บริการของบริษัทจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางบริษัทในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่จำเป็น โดยผู้ประกอบการจะไม่เรียกร้องให้ทางบริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการ
 • ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายสามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างถูกต้องแล้ว
 • ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูล หรือการให้บริการอื่นใดทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเป็นการล่วงหน้า
 • ผู้ประกอบการตกลงว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ผู้ประกอบการได้รับหรือค้นหาผ่านระบบ Jobchon.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างเท่านั้น ผู้ประกอบการมิอาจใช้เพื่อการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นใดได้
 • ผู้ประกอบการตกลงว่าหากผู้ประกอบการส่งต่อประวัติ Jobchon.com หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หรือใบสมัครของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นการส่งต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานหรือเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า Jobchon.com จะส่งอีเมลอัตโนมัติ เช่น อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก อีเมลแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ถึงสถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การประกาศรับสมัครงาน และ/หรือ การใช้บริการ
 • ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ Jobchon.com ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ แนะนำการให้บริการหรือนำเสนอบริการใหม่ และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก ปฏิเสธ หรือ งดการให้บริการต่อธุรกิจตัวแทน หรือนายหน้าขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกัน ตลอดจนการโฆษณา และ/หรือ การประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูล รายละเอียด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งธุรกิจที่มีการค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นที่ผิดสงสัย หากตรวจพบว่ามีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของ Jobchon.com การโฆษณา และ/หรือ การประกาศดังกล่าวจะถูกระงับทันทีโดยบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการในทุกกรณี ซึ่งดุลพินิจของ Jobchon.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

14.ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือข้อมูลอื่นใดที่ลงประกาศหรือนำเสนอไว้บน Jobchon.com และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการให้บริการ Jobchon.com ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแต่เพียงผู้เดียว และมิให้กระทบต่อบริการ Jobchon.com บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน บริษัทคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดและข้อมูลที่ผู้ประกอบการลงประกาศหรือนำเสนอไว้บน Jobchon.com รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 • การดำเนินการที่อยู่นอกขอบเขตของการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การดำเนินการของผู้ประกอบการเอง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว

 

15.สมาชิกและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobchon.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ผู้ประกอบการยังคงเป็นสมาชิก และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิก
 • ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าหากบริษัทพบว่าผู้ประกอบการได้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้ประกอบการ หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobchon.com มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก ย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของบริษัท โดยมิต้องบอกกล่าว
 • บริษัทจะผูกพันในการให้บริการตามสัญญานี้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ก และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาแก่บริษัท
 • ผู้ประกอบการอาจยกเลิก ย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในประกาศหรือโฆษณาบนบริการ Jobchon.com ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการประกาศหรือโฆษณาตามสัญญา ทั้งนี้ ในการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ บริษัทไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ สำหรับสิทธิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับจากการกระทำดังกล่าว
 • ในการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ แม้ว่าผู้ประกอบการมิได้ใช้บริการภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ใช้บริการดังกล่าว
 • ผู้ประกอบการตกลงว่าหากตรวจพบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในประกาศหรือโฆษณาของผู้ประกอบการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ ด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจใช้ดุลพินิจรายงานหรือแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องบอกกล่าวต่อผู้ประกอบการล่วงหน้า
 • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง ประวัติ Jobchon.com หรือ ใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังผู้ประกอบการเท่านั้น

 

16.การตัดสิทธิการเป็นสมาชิก ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเพิกถอนการเป็นสมาชิก ระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งลบข้อความ ประกาศ โฆษณา เนื้อหาที่อยู่ในบริการ Jobchon.com หรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการที่มีเหตุให้เชื่อว่าผู้ประกอบการได้ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ บริษัทจะระงับการให้บริการโดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามหากมีการเพิกถอนการเป็นสมาชิก ระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งลบข้อความ ประกาศ โฆษณา เนื้อหาที่อยู่ในบริการ Jobchon.com หรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการข้างต้น

 
 
17.ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการJobchon.com ผู้ประกอบการ
 
 • เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่ Jobchon.com ส่งไปยังผู้ประกอบการตามอีเมล ที่อยู่ หรือสำนักงานที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการ Jobchon.com ให้ถือว่าผู้ประกอบการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ เป็นอย่างดีแล้ว
 • ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อหรือการแจ้งใด ๆ จากบริษัทไปยังผู้ประกอบการผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือช่องทางติดต่ออื่นใด ตามอีเมล ที่อยู่ หรือสำนักงานที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการ Jobchon.com ให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 
18.การเปิดเผยข้อมูล ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบJobchon.com  ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ข้อมูลประวัติ Jobchon.com ข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เมื่อผู้ประกอบการดังกล่าวใช้สิทธิในระหว่างการเป็นสมาชิก
 • ข้อมูลของผู้ประกอบการจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลทั่วไปทราบเฉพาะในส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการให้เปิดเผย
 • ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการจะเปิดเผยต่อผู้หางานผ่านทาง Jobchon.com ในระหว่างการเป็นสมาชิก
 • ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานที่ผู้ประกอบการได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้
 • ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการตามคำสั่งหรือหมายศาล หรือเมื่อได้รับคำร้องจากองค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
 
19.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ผู้ประกอบการ
 • บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ โดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก
 • ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ Jobchon.com หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) อาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการต้องติดต่อศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected] ทันที
 • ผู้ประกอบการสามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobchon.com เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected] โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ผู้ประกอบการสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในระบบ Jobchon.com ได้โดยติดต่อศูนย์บริการที่เบอร์โทร 038-395000 อีเมล [email protected]ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมนี้อาจมีผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบนJobchon.com ได้อีก
 • บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังการลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในระบบ Jobchon.com บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ประกอบการต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมากจากข้อบังคับทางกฎหมาย
 • ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาทแต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้ประกอบการนั้น

 

20.ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องกับในการบริการ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศ บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา วิธีการนำเสนอ หรือบริการต่าง ๆ ที่ Jobchon.com ได้จัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobchon.com หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที

 

กฎหมายที่ใช้
เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย