ผู้จัดการร้านบ้านอุ๋มแฟมิลี่ (ใกล้วัดโสธร)

Full time ร้านขนมบ้านอุ๋ม in จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป , in บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ , in บริหาร/การตลาด/งานขาย
  • อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา, ร้าน ขนมบ้านอุ๋ม สาขา1 (BaanOum 1) ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย View on Map
Email Job
  • Share:

Job Detail

  • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง

Job Description

รายละเอียดงาน :
2.1 ด้านบุคลากร
– ควบคุม ดูแล และวางแผนตารางการทำงานของพนักงานแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย
– มอบหมายการควบคุมการวินัยมาทำงาน และดูแลภาพรวมของพนักงานแต่ละแผนก เช่น การลางาน มาสาย หรือขาดงาน
– ฝึกอบรม และให้คำแนะนำ กับพนักงานทั้งใหม่ เก่า เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามคู่มือปฏิบัติงาน
– ทดสอบการทำงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานตามแผนที่กำหนด
– ติดตามนโยบายจากผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดสู่พนักงานแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้อง
– พัฒนาทีมงาน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงาน และปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน
– เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน
2.2 ด้านการเงินและส่งเสริมการขาย
– จัดทำรายงานสรุปยอดขายลงใน Manager Plan และ/หรืออื่นๆตามนโยบาย และนำส่งผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกวัน
– บันทึกและทำรายงานเงินเข้าธนาคาร (Pay in) ส่งแผนกบัญชีในวันถัดไปตามเวลาที่แผนกบัญชีกำหนด
– ควบคุมการใช้เงินสดย่อยให้ได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด ตลอดจนทำรายงานเงินสดย่อย นำส่งผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกวัน
– วิเคราะห์ และวางแผนงานขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ผู้บริหารกำหนด
– ควบคุม ดูแลการจัดบรรยากาศร้าน เช่น เปิดเพลง อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ายราคา ให้เหมาะสมตามนโยบายที่กำหนด
– รับนโยบาย และถ่ายทอดสู่ทีมงาน ให้เข้าใจเรื่องสินค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ โปรโมชั่นต่างๆ การถามตอบลูกค้า การเชียร์สินค้าตาม
คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด
– ทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม เช่น ลูกค้า คู่แข่ง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย
2.3 ด้านการควบคุมคุณภาพ
– ติดตามการหมุนเวียนของสินค้า และวัตถุดิบตามระบบ FIFO และหมั่นตรวจสอบฉลากสินค้า และ/หรือ วันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ
– ควบคุมต้นทุนสินค้า และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
– ควบคุมสินค้า และวัตถุดิบคงคลัง ให้มีเพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน
– ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบคงคลังตามแผนงาน และทำรายงานทุกวันตามแบบฟอร์มเพื่อเฝ้าระวัง และลดความสูญเสียตามเป้าที่กำหนด
– บันทึกข้อร้องเรียนจากลูกค้า และรายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
– ควบคุม ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานทุกคนให้ดูความสะอาด เรียบร้อย
– ควบคุมดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่สภาพที่ดีตลอดเวลา และแจ้งซ่อมเมื่อชำรุดเสียหาย
– มอบหมาย และตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือ ของใช้ ของพนักงานในแต่ละ
ช่วงการทำงาน
2.4 ด้านค่าใช้จ่าย
– ควบคุมการตัดจ่ายสินค้า และวัตถุดิบให้ได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด ตลอดจนทำรายงานการตัดจ่าย นำส่งผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกวัน
– ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน สาธารณูปโภค เพื่อไม่ให้เกินตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด และเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่าย
2.5 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7 สามารถทำงานทดแทนพนักงานได้
2.8 ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบัญชี แผนกซ่อมบำรุง แผนกจัดซื้อ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
3. มีประสบการณ์ตรงด้านหัวหน้างานบริหารร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. มีความเป็นผู้นำ
7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

[สถานที่ทำงาน บ้านอุ๋มแฟมิลี่ ใกล้วัดโสธร โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-088555 ต่อ 202 แผนกบุคคล]

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 13,000 – 16,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ร้านขนมบ้านอุ๋ม
50 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038088555

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ