ผู้ช่วยผู้จัดการ (Sale&Service) ร้านบ้านอุ๋มแฟมิลี่ (ใกล้วัดโสธร)

Full time ร้านขนมบ้านอุ๋ม in จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป , in บริหาร/การตลาด/งานขาย
  • อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา, ร้าน ขนมบ้านอุ๋ม สาขา1 (BaanOum 1) ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย View on Map
Email Job
  • Share:

Job Detail

  • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง

Job Description

รายละเอียดงาน :
2.1 ด้านบุคลากร
– ช่วยในการควบคุม ดูแล และวางแผนตารางการทำงานของพนักงานหน้าร้าน ให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย
– ช่วยควบคุม ดูแล และตักเตือนวินัยการมาทำงานของพนักงานหน้าร้าน หากทำผิดตามระเบียบวินัย เช่น การลางาน มาสาย หรือขาดงาน
– ช่วยฝึกอบรม และให้คำแนะนำ กับพนักงานทั้งใหม่ เก่า เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามคู่มือปฏิบัติงาน
– ช่วยทดสอบการทำงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานหน้าร้านตามแผนที่กำหนด เช่น การประเมินผลพนักงานทดลองงาน
– รับนโยบายของผู้บริหาร ทำความเข้าใจ และถ่ายทอดสู่พนักงานได้อย่างถูกต้อง
– ช่วยพัฒนาพนักงานในแผนก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงาน และปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน
– ควบคุม การทำงานของพนักงานในแผนก ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ๆ กำหนด
– รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ให้กับผู้จัดการร้านทราบทุกครั้ง
2.2 ด้านการเงินและส่งเสริมการขาย
– ช่วยจัดทำรายงานสรุปยอดขายลงใน Manager Plan และ/หรืออื่นๆตามนโยบาย และนำส่งผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกวัน
– ช่วยบันทึกและทำรายงานเงินเข้าธนาคาร (Pay in) ส่งฝ่ายบัญชีในวันถัดไปตามเวลาที่แผนกบัญชีกำหนด
– ช่วยควบคุมการใช้เงินสดย่อยให้ได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด ตลอดจนทำรายงานเงินสดย่อย นำส่งผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกวัน
– ช่วยวิเคราะห์ และวางแผนงานขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ผู้บริหารกำหนด
– ช่วยดูแลการจัดบรรยากาศร้าน เช่น เปิดเพลง อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ายราคา ให้เหมาะสมตามนโยบายที่กำหนด
– ช่วยสอนทีมงานให้เข้าใจเรื่องสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ การถามตอบลูกค้า การเชียร์สินค้าตามคู่มือปฏิบัติเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด
– ช่วยทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม เช่น ลูกค้า คู่แข่ง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย
2.3 ด้านการควบคุมคุณภาพ
– ช่วยติดตามการหมุนเวียนของสินค้า ตามระบบ FIFO และหมั่นตรวจสอบฉลากสินค้า และวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ
– ช่วยควบคุมต้นทุนสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
– ช่วยควบคุมสินค้าคงคลัง ให้มีเพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน
– มอบหมาย และตรวจติดตามการนับสินค้าคงคลัง และตรวจสอบรายงานทุกวันเพื่อวางแผนสั่งซื้อสินค้า และลดการสูญเสีย
– ช่วยติดตามการแก้ไขความผิดพลาดจากข้อร้องเรียนของลูกค้าในส่วนงานค้าปลีกและพนักงานบริการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
– ช่วยตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานทุกคนให้ดูความสะอาด เรียบร้อย
– ช่วยควบคุม ดูแลการเบิกใช้ วัสดุอปุกรณ์ หรือของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ ให้มีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละวัน
– มอบหมาย และตรวจติดตามการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือ ของใช้ ของพนักงานในแต่ละช่วงการทำงาน
– ช่วยควบคุมดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ให้อยู่สภาพที่ดีตลอดเวลา และแจ้งซ่อมเมื่อชำรุดเสียหาย
2.4 ด้านค่าใช้จ่าย
– ช่วยควบคุมการตัดจ่ายสินค้า และวัตถุดิบให้ได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด ตลอดจนทำรายงานการตัดจ่าย
– ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน สาธารณูปโภค เพื่อไม่ให้เกินตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด และเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่าย
2.5 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7 สามารถทำงานทดแทนพนักงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
3. มีประสบการณ์ตรงด้านหัวหน้างาน/ผู้ช่วย ด้านบริหารร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร 1-2 ปีขึ้นไป
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. มีความเป็นผู้นำ
7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

[สถานที่ทำงาน บ้านอุ๋มแฟมิลี่ ใกล้วัดโสธร โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-088555 ต่อ 202 แผนกบุคคล]

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 12,000 – 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ร้านขนมบ้านอุ๋ม
50 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038088555

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ