Sunday, December 10, 2023
HomeJob postingรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขาย

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขายรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขายรายละเอียดงาน :

1. วางแผนจัดทำงบประมาณเป้าหมายยอดขาย กลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ดำเนินการ, ควบคุม และรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับกิจกรรมการขาย ให้บรรลุตามแผนเป้าหมาย ทำยอดขาย และ ผลกำไร โดยต้องควบคุมยอดสูญเสียให้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. บริหารจัดการแผนกรับสินค้าร่วมกับ ASGM-Non Fresh เพื่อรักษามาตรฐานระดับสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดเก็บสินค้ากลุ่มอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่าย

3. ควบคุมดูแลกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ใน Platform O2O ร่วมกับ ASGM-Non Fresh ทั้งการ รับ-ส่ง สินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลา และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนดำเนินการ จัดทำรายงานสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มสินค้า อาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

5. ติดตามกิจกรรมคู่แข่งและดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมการขายภายในสาขาเพื่อเพิ่มยอดขาย

6. ตรวจสอบและควบคุมกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) เพื่อรักษามาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคา และ คุณภาพสินค้า

7. ติดตามเพื่อขอรายการส่งเสริมการขายกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) กับฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตาม งบประมาณที่ตั้งไว้

8. ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนการทำงานของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลพนักงานในทุกแผนกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

9. ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อคสินค้า การจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย ป้ายราคาสินค้า การเคลียร์สต๊อค รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมการขาย

10. วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อพบว่า มี / มีโอกาสที่จะเกิดยอดสูญเสีย (Stock shrinkage) มีสินค้าล้าสมัย (Stock aging) หรือมีสต๊อคสินค้าคงเหลือมากเกินไป (Over stock)

11. ควบคุมดูแลสินค้าที่วางอยู่ในพื้นที่ขาย ไม่ให้มีสินค้าหมดอายุ ชำรุด หรือสินค้าเน่าเสีย

12. ควบคุมดูแลการปรับปรุงสต๊อคสินค้าคงเหลือในระบบ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ติดต่อ 0614045061 คุณเอ

jeattaphon@central.co.thคุณสมบัติผู้สมัคร :

ทักษะที่ต้องการ
การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร หรือฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปในระดับบริหารจัดการ ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ค้าส่ง
ความสามารถหลัก / คุณสมบัติ
1. มีทัศนคติดี ซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูง
2. มีความเป็นผู้นำ เข้าใจพฤติกรรมองค์กร สามารถสั่งงานได้ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญได้ รวมถึงสามารถอธิบายกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของพนักงานได้อย่างชัดเจน
3. ทุ่มเท ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการตัดสินใจเบื้องต้นได้ และทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นที่ตั้ง
5. สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้สอดคล้องกับระบบและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับงบกำไร ขาดทุนและกระบวนการจัดทำงบประมาณ
7. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการค้าอาหารและการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายใต้ธุรกิจการบริการอาหาร บริการจัดหาจัดเตรียมอาหาร และบริการจัดงานเลี้ยง
9. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในเบื้องต้น พูด อ่าน เขียนได้ (พอใช้)
ความสามารถทางเทคนิค
1. มีเทคนิคในการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าและการทำการค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและกล้าตัดสินใจ
2. มีไหวพริบในการดำเนินธุรกิจและทักษะการเป็นเจ้าของกิจการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการทำงานเป็นทีมและการปรับเปลี่ยนแผนงาน รวมถึงเป้าหมายทั่วๆไปเข้าไปในกิจกรรมประจำวัน
3. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา ความสามารถในการจัดตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งการปฏิบัติงานเพื่อให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ และตรวจสอบความคืบหน้า
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office (Outlook,Word,Excel,Power point)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 15 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

306 ชั้น 2 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ แขวง สีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10500

Website : http://www.centralretailcareers.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขาย

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img