Monday, July 15, 2024
HomeJob postingรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขาย

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขายรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายขาย/หัวหน้าฝ่ายขายรายละเอียดงาน :

1. วางแผนจัดทำงบประมาณเป้าหมายยอดขาย กลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ดำเนินการ, ควบคุม และรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับกิจกรรมการขาย ให้บรรลุตามแผนเป้าหมาย ทำยอดขาย และ ผลกำไร โดยต้องควบคุมยอดสูญเสียให้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. บริหารจัดการแผนกรับสินค้าร่วมกับ ASGM-Non Fresh เพื่อรักษามาตรฐานระดับสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดเก็บสินค้ากลุ่มอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่าย

3. ควบคุมดูแลกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ใน Platform O2O ร่วมกับ ASGM-Non Fresh ทั้งการ รับ-ส่ง สินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลา และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนดำเนินการ จัดทำรายงานสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มสินค้า อาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

5. ติดตามกิจกรรมคู่แข่งและดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมการขายภายในสาขาเพื่อเพิ่มยอดขาย

6. ตรวจสอบและควบคุมกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) เพื่อรักษามาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคา และ คุณภาพสินค้า

7. ติดตามเพื่อขอรายการส่งเสริมการขายกลุ่มสินค้าอาหารสด (Fish & Seafood, Butchery, Frozen, Fruit &Vegetable, Bakery) กับฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตาม งบประมาณที่ตั้งไว้

8. ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนการทำงานของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลพนักงานในทุกแผนกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

9. ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อคสินค้า การจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย ป้ายราคาสินค้า การเคลียร์สต๊อค รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมการขาย

10. วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อพบว่า มี / มีโอกาสที่จะเกิดยอดสูญเสีย (Stock shrinkage) มีสินค้าล้าสมัย (Stock aging) หรือมีสต๊อคสินค้าคงเหลือมากเกินไป (Over stock)

11. ควบคุมดูแลสินค้าที่วางอยู่ในพื้นที่ขาย ไม่ให้มีสินค้าหมดอายุ ชำรุด หรือสินค้าเน่าเสีย

12. ควบคุมดูแลการปรับปรุงสต๊อคสินค้าคงเหลือในระบบ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ติดต่อ 0614045061 คุณเอ

[email protected]คุณสมบัติผู้สมัคร :

ทักษะที่ต้องการ
การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร หรือฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปในระดับบริหารจัดการ ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ค้าส่ง
ความสามารถหลัก / คุณสมบัติ
1. มีทัศนคติดี ซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูง
2. มีความเป็นผู้นำ เข้าใจพฤติกรรมองค์กร สามารถสั่งงานได้ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญได้ รวมถึงสามารถอธิบายกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของพนักงานได้อย่างชัดเจน
3. ทุ่มเท ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการตัดสินใจเบื้องต้นได้ และทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นที่ตั้ง
5. สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้สอดคล้องกับระบบและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับงบกำไร ขาดทุนและกระบวนการจัดทำงบประมาณ
7. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการค้าอาหารและการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายใต้ธุรกิจการบริการอาหาร บริการจัดหาจัดเตรียมอาหาร และบริการจัดงานเลี้ยง
9. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในเบื้องต้น พูด อ่าน เขียนได้ (พอใช้)
ความสามารถทางเทคนิค
1. มีเทคนิคในการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าและการทำการค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและกล้าตัดสินใจ
2. มีไหวพริบในการดำเนินธุรกิจและทักษะการเป็นเจ้าของกิจการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการทำงานเป็นทีมและการปรับเปลี่ยนแผนงาน รวมถึงเป้าหมายทั่วๆไปเข้าไปในกิจกรรมประจำวัน
3. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา ความสามารถในการจัดตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งการปฏิบัติงานเพื่อให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ และตรวจสอบความคืบหน้า
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office (Outlook,Word,Excel,Power point)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 15 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

306 ชั้น 2 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10500

Website : http://www.centralretailcareers.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย, หางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย ใกล้ฉัน, หางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย สมุทรปราการ, หางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย บางพลี สมุทรปราการ, หางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย บางโฉลง สมุทรปราการ, หางาน ผู้จัดการ, หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน, หางาน ผู้จัดการ สมุทรปราการ, หางาน ผู้จัดการ บางพลี สมุทรปราการ, หางาน ผู้จัดการ บางโฉลง สมุทรปราการ,

หางาน บางโฉลง สมุทรปราการ

หางาน บางพลี สมุทรปราการ

หางาน สมุทรปราการ

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : หางาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_img
งานที่คุณอาจสนใจ