Friday, September 22, 2023
HomeJob postingรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรายละเอียดงาน :

1.ร่วมวางแผนการดำเนินการตรวจสอบประจำปี การกำหนดขอบเขต และจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ

2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ การคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

3.รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดทำกระดาษทำการ พิจารณาและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

4.การจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบ รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสรุปผล และให้ข้อแนะนำเบื้องตันกับผู้รับการตรวจสอบได้ทราบ

5.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ (Follow Up)

6. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานผู้รับการตรวจได้เป็นอย่างดี

7.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ

8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Excel, Microsoft Word, Power point)
4.มีทักษะการพูด และการติดต่อสื่อสารดีเยี่ยม
5.มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6.มีความอดทนและทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
7. ช่างสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 – 40,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


บริษัท บิสซิเนส ซัคเซส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

228/316 ถนนติวานนท์ ตำบล บางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img