Tuesday, May 21, 2024
HomeJob postingรับสมัคร Account Executive -Dealer & Retail Partner ประจำจังหวัดแพร่

รับสมัคร Account Executive -Dealer & Retail Partner ประจำจังหวัดแพร่รับสมัคร Account Executive -Dealer & Retail Partner ประจำจังหวัดแพร่รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

วัตถุประสงค์ของงาน :

1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เพิ่ม Direct Sales Partner – DSP เฉพาะพื้นที่ UPC)

2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ความรับผิดชอบหลัก :

1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Head of Province ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Location ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 10

6. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

7. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Head of Province เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปคุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งงาน :
• การศึกษา – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ –
o ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป
o ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 3 ปีขึ้นไป
• ทักษะและความรู้ –
o มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
o มีทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
o มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management)
o มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)
o มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring)
o มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
o มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์
o สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
o สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรณีที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086-416-2966 หรือที่เมล์ [email protected]

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดระนอง 54000


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน Account Executive, หางาน Account Executive ใกล้ฉัน, หางาน Account Executive ระนอง, หางาน Account Executive เมืองแพร่ ระนอง, หางาน Account Executive เหมืองหม้อ ระนอง, หางาน Retail, หางาน Retail ใกล้ฉัน, หางาน Retail ระนอง, หางาน Retail เมืองแพร่ ระนอง, หางาน Retail เหมืองหม้อ ระนอง,

หางาน เหมืองหม้อ ระนอง

หางาน เมืองแพร่ ระนอง

หางาน ระนอง

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img