เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

Full time บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด in เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
  • อำเภอศรีราชา, ชลบุรี, บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด หมู่ 3 ตำบล เขาคันทรง อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย View on Map
Email Job
  • Share:

Job Detail

  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง

Job Description

วันที่ 8 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน :
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทุกครั้งที่มีกฏหมายใหม่หรือแก้ไข
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ทุกไตรมาส
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำงาน
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้งก่อนเริ่มงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 1 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
13. จัดพิมพ์เอกสาร/รายงาน Safety Talk 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
14. จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม และทดสอบ
15. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆอาทิ เช่น. ถังดับเพลิง,ป้ายความปลอดภัย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในโรงงาน
16. ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และ ติดตาม ให้คำแนะนำ ดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี 2 ครั้ง ต่อ 1 วันทำงาน
17. ตรวจเช็คและจัดยา ให้เพียงพอต่อความต้องการแต่ละกล่อง ในโรงงาน ทุกวัน ทำงาน
18. ประสานงาน ของกิจกรรมและข่าวสารด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำบอร์ดความรู้ หรือ สื่อต่างๆที่องค์กรกำหนด ทุกกิจกรรม
19.ปรับเปลี่ยนตัวเลขบนบอร์ดรายงานสถิติอุบัติเหตุในโรงงาน ทุกวัน ทำงาน
20.ปฎิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น อัดตะกอน เติมสารเคมี บันทึกค่าการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน
21.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22. นำส่งพนักงาน ที่เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ไปสถานพยาบาล ทุกกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (Bachelor Degree in Occupational Health & Safety)
2. เพศชาย – หญิง อายุ 23-35 ปี (เพศชายต้องผ่านเกฑฑ์ทหารหรือเรียน รด.)
3. ประสบการณ์การทำน 1 ปีขึ้นไป ด้าน จป.วิชาชีพ
4. ความรู้ความสารถด้านกฏหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
5. ทักษะสามารถใช้ Microsoft Officer ได้ดี
6. มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 – 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด
96 หมู่ที่ 3 ตำบล เขาคันทรง
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทร. 0950645877
Line id : 0950645877
Website : http://www.northernglass.co.th

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ